ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σύνταξη ετήσιου σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων

 

ΘΕΜΑ: « Σύνταξη ετήσιου σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων»

 

Ο Δ/ντής του Σχολείου, στην αρχή της συνεδρίασης έθεσε υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων:

1. Το Φ.Ε.Κ 111/12-6-2020 Νόμος της υπ’ αριθμ.4692, Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες Διατάξεις

2. Το Φ.Ε.Κ 3567/4-8-2021 Αποφάσεις της υπ’άριθμ.94236/ΓΔ4

3. Την Υ.Α 94236/ΓΔ4/29-07-2021 (Β’3567)του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 4

. Το εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων

Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

Αποφασίζει ομόφωνα

την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-22 και συντάσσει το ετήσιο σχέδιο δράσης. Η πραγματοποίηση των δράσεων στα πλαίσια των 4 θεματικών κύκλων έχει στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων νου, μάθησης, ζωής, επιστήμης και τεχνολογίας. Ως κεντρικός άξονας της υλοποίησης των δράσεων αποτελεί η φιλοσοφία του σχολείου για ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε καινοτόμες δράσεις δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα των μαθητών.

                        Αποφασίσαμε όλες οι τάξεις να υλοποιούμε τον ίδιο θεματικό κύκλο εργαστηρίων και σύμφωνα με την παρακάτω χρονική ανάπτυξη.

1.ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α’ τάξη υποθεματική : Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Τμήματα Α1, Α2, Α3 συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79) Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές μαθαίνουν να παρατηρούν, να συλλέγουν στοιχεία και να καταλήγουν σε συμπεράσματα ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους καθώς και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση. Επίσης να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στα ζώα καθώς και να κατακτήσουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

 

Β’ τάξη υποθεματική: φυσικές καταστροφέςΠολιτική προστασία

Τμήμα Β1: συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Τμήμα Β2: συντονιστής προγράμματος

Τμήμα Β3 : συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την διαμόρφωση προτάσεων, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις Φυσικές Καταστροφές και να συνδέσουν την αυξημένη συχνότητα και έντασή τους με την κλιματική αλλαγή.   Καλλιεργούν σημαντικές δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα και υιοθετούν στάσεις και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Γ’ τάξη υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Τμήματα Γ1 και Γ3 συντονίστρια προγράμματος Τασιάκου Χριστίνα (ΠΕ80)

Τμήματα Γ2 και Γ4 συντονίστρια προγράμματος Αγγελίδου Όλγα (ΠΕ08)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές καλλιεργούν την κριτική σκέψη, επικοινωνία, δημιουργικότητα , στρατηγική σκέψη , οργανωτικότητα, παραγωγικότητα και τον προγραμματισμό με σκοπό την ανάδειξη , διαφύλαξη και προστασία της παγκόσμιας και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος

 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Α’ τάξη υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα  

Τμήματα Α1, Α2, Α3 συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μέσα από την ενσυναίσθηση , ευαισθησία και υπευθυνότητα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας , δημιουργικότητας συνεργασίας και κριτικής σκέψης και να κατανοήσουν τον εθελοντισμό, τον αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα.

 

Β’ τάξη υποθεματική: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση

Τμήμα Β1: συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Τμήμα Β2: συντονιστής προγράμματος

Τμήμα Β3 : συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες αποκτούν δεξιότητες της Κοινωνικής Ζωής και Δεξιότητες Διαμεσολάβησης και Κοινωνικής Ενσυναίσθησης.   Οι μαθητές/τριες ασκούνται στον εθελοντισμό, στην υπευθυνότητα και στη συμμετοχικότητα, στην αποδοχή διαφορετικών απόψεων, στην επίλυση των εντάσεων, στην ανάληψη ευθυνών και στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων .

 

Γ’ τάξη υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός , διαφορετικότητα

Τμήματα Γ1, Γ3 συντονίστρια προγράμματος Τασιάκου Χριστίνα (ΠΕ80)

Τμήματα Γ2 και Γ4 συντονίστρια προγράμματος Αγγελίδου Όλγα (ΠΕ08)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές μέσα από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα ασκούνται στην αποδοχή των διαφορετικών απόψεων και στη διαφορετικότητα, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, αλλά και τον αλληλοσεβασμό

Διάρκεια: Δεκέμβριος - Ιανουάριος

3.ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ –ΕΥ ΖΗΝ

Α’ τάξη υποθεματική : ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

Τμήματα Α1, Α2, Α3 συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές μέσα από τις δεξιότητες του 21ου αι. κατανοούν, μοιράζονται και κατακτούν γνώσεις που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία μέσω της διατροφής και της σωματικής άσκησης.

  

           Β’ τάξη υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Τμήμα Β1: συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Τμήμα Β2: συντονιστής προγράμματος

Τμήμα Β3 : συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες καλλιεργούν δεξιότητες ζωής στα θέματα του φύλου, των δικαιωμάτων, της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, του σεβασμού της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της ισότητας.

Γ’ τάξη υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία –Πρόληψη

Τμήματα Γ1, Γ3 συντονίστρια προγράμματος Τασιάκου Χριστίνα (ΠΕ80)

Τμήματα Γ2 και Γ4 συντονίστρια προγράμματος Αγγελίδου Όλγα (ΠΕ08)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές μέσα από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα καλλιεργούν δεξιότητες ζωής με σκοπό τη γνώση πρόληψη και προστασία και αποφυγή από εξαρτήσεις, η καλλιέργεια της αυτομέριμνας και η διατήρηση της ψυχικής υγείας

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάρτιος

4.ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία.

Α’ τάξη υποθεματική: STEM- Eκπαιδευτική Ρομποτική

Τμήματα Α1, Α2, Α3 συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Τίτλος : Δημιουργία διαφήμισης

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές μέσα από την συνεργασία, την επικοινωνία, την ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για την παραγωγή ενός άρτιου αισθητικού αποτελέσματος στον κόσμο της διαφήμισης.

 

Β’ τάξη υποθεματική: STEM- Eκπαιδευτική Ρομποτική

Τμήμα Β1: συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Τμήμα Β2: συντονιστής προγράμματος

Τμήμα Β3 : συντονίστρια προγράμματος Ρεντίνα Ελένη (ΠΕ79)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες καλλιεργούν δεξιότητες ψηφιακής μάθησης 21ου αιώνα (4cs), δεξιότητες πληροφορικού και ψηφιακού γραμματισμού και υπολογιστικής σκέψης.

Γ’ τάξη υποθεματική: : Επιχειρηματικότητα- αγωγή Σταδιοδρομία –Γνωριμία με επαγγέλματα

Τμήματα Γ1 και Γ3συντονίστρια προγράμματος Τασιάκου Χριστίνα (ΠΕ80)\

Τμήματα Γ2 και Γ4 συντονίστρια προγράμματος Αγγελίδου Όλγα (ΠΕ08)

Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες μέσω των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης 21ου αιώνα (4cs), ασκούνται με σκοπό να αποκτήσουν οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμό μέσα από δημιουργική σκέψη. Οι μαθητές να αποκτούν οικονομική, ηθική και κοινωνική ευθύνη αλλά και φορολογική συνείδηση. Ασκούνται στο να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες με σκοπό να αποκτήσουν στο μέλλον την προσωπικότητα και επαγγελματική ταυτότητα που τους ταιριάζει.

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Διασφάλιση της έκθεσης των μαθητών/τριων στον ιό covid-19 καθώς και η τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.